X
تبلیغات
زولا

Your image is loading...غزلی چه دانی از:

 

جامی


آســوده دلا حـــال دل زار چـــه دانـــی

 

خونخواری عشاق جگر خوار چه دانی؟

 

شب تا به سحر خفته به خلوتگه نازی

 

بــی خـــوابی آن دیــده بیــدار چه دانی

 

ای فاخته پرواز کنان بر سر سروی

 

درد دل مرغـــان گرفــتـار چه دانـی

 

جامی تو و جام می و مدهوشی و مستی

 

راه و روش مــردم هشــــیــار چـــه دانـــــی