Your image is loading...به مناسبت درگذشت بزرگ مردعرصه تاریخ وادب


استاد باستانی پاریزی


ایکاش همچنانکه صدها سال پیش رودکی دررثای


شهیدبلخی چگامه ی زیرراسرودامروز مردی


همسنگ رودکی درمرگ استاد


چنین شعری میسرود


از شمار دو چشم یک تن کم


وز شمار خرد هزاران بیش


چگامه ی رودکی دررثای شهید بلخی


کاروان شهید رفت از پیش


وآن ما رفته گیر و می‌اندیش


از شمار دو چشم یک تن کم


وز شمار خرد هزاران بیش


توشهٔ جان خویش ازو بربای


پیش کایدت مرگ پای آگیش


آن چه با رنج یافتیش و به ذل


تو به آسانی از گزافه مدیش


خویش بیگانه گردد از پی سود


خواهی آن روز؟ مزد کمتر دیش


گرگ را کی رسد ملامت شاة


باز را کی رسد نهیب شخیش