Your image is loading...


درپی آبهای آزاد

اثری از:


Rey Hee


https://www.facebook.com/rey.hee.3

 

سرشارازمضامین بکرشاعرانه 


سامانه ی زیبا شناسی وذائقه ی هنری من


هرگزاین اجازه رابه من نداده که جززیبائی چیز


دیگری راستایش کنم.باجرات مینویسم که درسالی


که روبه پایان است اینهمه زیبائی رادریک مرصعکاری


شاعرانه کاروطن ندیده ام.

 

پارو به دست...


قطب نما به پا...


من دنبال آب های آزادم...


سوار بر پوکیِ استخوان...


و چشم هایی که به لطف شستشوی مغزی...برق شوق میزنند...


بادبانی دارم چهل تکه.. .


از رنگ و وارنگ ترین خیال های هرشبم..


دست به سُکان...به روراست ترین سمت گناه...


عرشۀ بعضی ها را یک تنه به لرزه در می اورم...


که گفته بودم باز...


من...دنبال آبهای آزادم...


دُم دراز..


موش صفت و فضول....


پشت دیوار فال به گوش...


دِ/رازت را بگو!


چرا قانع به خُشکیِ همین جزیره ای.؟!


و از جزر و مد سایه....از عمق شب های مدید میترسی...!


نگو تابحال به خارش جستجوی پشت افق دچار نشدی...!


نخواه که باور کنم تو به مترسک های دست و پابسته ایمان داری!..


این همه سکوت را خودزنی نکن...


پایت را بغل کن...و خودت را بدو...


به هرکجای این همه ناکجا...


تو مثل من...


من مثل تو...


که هم صدا شویم...


"ما دنبال آب های آزادیم"....